dilluns, 13 de gener de 2020

Oferta laboral a la Fundació GandhiEmpresa:
Fundació privada Gandhi
Pla de la brossa s/n
La Torre de Claramunt

Funcions en relació amb les persones ateses, família o persona de referència 
1. Donar l'ajut necessari, si escau, per a llevar-se, vestir-se, despullar-se, alimentar-se i fer la vigilància de les persones usuàries durant el descans nocturn. 
2. Proporcionar l'ajut i l'acompanyament de les persones ateses, per satisfer les necessitats fisiològiques i d'higiene personal . 
3. Donar l'ajut necessari, quant a l'ensenyament i el manteniment d'hàbits d'alimentació, d'ordre i neteja, i adaptar-se a les necessitats de cada persona. 
4. Acompanyar i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com externs al centre, d'acord amb les instruccions de la resta de l'equip. 
5. Fer, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitar el procés educatiu i assistencial de les persones, d'acord amb l'equip interdisciplinari del centre. 
6. Observar, analitzar i intervenir davant les diferents situacions que es puguin presentar, tant pel que fa a les relacions personals com de grup. 
7. Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivarles al professional que correspongui. 
8. Facilitar els hàbits d'autonomia personal i social en tot allò que li permeti d'obtenir una bona socialització i autonomia. 
9. Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la supervisió del personal sanitari. En cas d'urgència mèdica, s'actuarà segons els protocols establerts per a cada situació. 
10. Participar en el Pla de cures tòpiques amb la supervisió del personal sanitari. 
11. Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l'estat de cada persona.  
12. Mantenir la comunicació, de forma puntual, amb la família o persones de referència a les quals informarà de l'estat general de la persona atesa, orientarà amb relació a les necessitats bàsiques, (vestuari, alimentació, entre d'altres) i derivarà les informacions al professional corresponent de l'equip interdisciplinari. 
13. Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.   

Funcions amb relació amb la resta de l'equip 
1. Disposar de la informació bàsica i evolutiva de cada persona, necessària amb l'objectiu de garantir una atenció de qualitat. 
2. Col·laborar, amb l'equip interdisciplinari del centre, en la planificació, l'execució, i l'avaluació del programa individual de cada persona. 
3. Assistir a les reunions periòdiques i a les reunions d'equip interdisciplinari. 
4. Comunicar al professional corresponent de l'equip interdisciplinari del centre qualsevol incidència que pugui servir per millorar l'atenció a la persona atesa. 
5. Participar en el pla de formació anual del centre. 
6. Participar de forma activa, conjuntament amb la resta de l'equip, en els plans de millora del centre. 

Jornada i horari de treball
Segons suplencies, pot ser de 8 a 15, de 15h a 22h (els dies laborables) o de 9h a 21h els festius i els caps de setmana.

Contacte:  telf. 93 801 32 05     mail:  info@gandhi.cat      https://gandhi.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada